Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Paziņojums par Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam/Alsungas novada attīstības programmas 2015. - 2020. gadam un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Alsungas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Alsungas novada attīstības programmas 2015. - 2020. gadam un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektus.
Attīstības programmas izstrādātājs: Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306, tālr. 63351342, e-pasts: dome@alsunga.lv, www.alsunga.lv
Ilgtermiņa stratēģijas izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048, tālrunis 67873810.
Vides pārskata izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "Goldingen", Gaismas iela 3-14, Kuldīga, LV-3301, tālrunis 26633862, e-pasts projekti@goldingen.lv.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: līdz 2015. gada augustam.
Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai - līdz 2030. gadam, attīstības programmai - līdz 2020. gadam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Alsungas novada administratīvā teritorija. Lasīt tālāk

2015. gada publiskais pārskats

Ar 2015. gada publisko pārskatu varat iepazīties šeit:

Zemes iznomāšana

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420120096, 9,3 ha platībā pieprasīts medību tiesību iznomāšanai uz vienu gadu un 1 mēnesi. Pieprasītājs biedrība "Medību klubs "A*******" šeit:

 

2016. gada publiskais pārskats

Ar publisko pārskatu var iepazīties šeit: