Komunālais iecirknis

Adrese: Pils ielā 1 un Raiņa ielā 2, Alsungas pagastā,  LV-3306
Tālrunis:  24990996
E-pasts:  komunalie@alsunga.lv 
Vadītājs: Kristaps Ansons

Komunālā iecirkņa pastāvīgās funkcijas: 

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (dalīts apjoms ar SIA ALSUNGA) ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu -apbedīšanas vietu uzturēšana) 

3) dzīvojamās platības iedale:

  • reģistrēts dzīvojamās patības uzskaites žurnāls;
  • apstiprināta maksa par komunāliem pakalpojumiem.

Sadzīves atkritumu savākšanai noslēgts līgums starp pašvaldību un Ventspils Komunālo uzņēmuma kombinātu . 
Tālrunis 3626920- iespēja sazināties par atkritumu konteineru iegādi un pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

 

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai un vasaras sezonai

Apstiprinātas Alsungas pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonās - šeit

Par SIA Ventspils labiekārtošanas kombinās sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmums par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem informē, Lasīt tālāk