Komunālais iecirknis

Adrese: Pils ielā 1 un Raiņa ielā 2, Alsungas pagastā,  LV-3306
Tālrunis:  m.t. 29386460, t-63351342
E-pasts:  dome@inbox.lv
Vadītājs: Voldemārs Dunajevs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Komunālā iecirkņa pastāvīgās funkcijas: 

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (dalīts apjoms ar SIA ALSUNGA) ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu -apbedīšanas vietu uzturēšana) 

3) dzīvojamās platības iedale:

Sadzīves atkritumu savākšanai noslēgts līgums starp pašvaldību un Ventspils Komunālo uzņēmuma kombinātu . 
Tālrunis 3626920- iespēja sazināties par atkritumu konteineru iegādi un pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

Maksu par komunāliem pakalpojumiem skatīt šeit: