Alsungas novada izglītības pārvalde

Adrese: Skolas iela 11 Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306

Tālrunis:  26397069 E-pasts: aida.vanaga@inbox.lv

Pieņemšanas laiki: otrdienās no 14.00- 17.00

Vadītāja: Aīda Vanaga   

Pakalpojumi:

Izglītības pārvalde sniedz iedzīvotājiem informāciju par izglītības jautājumiem. Iedzīvotājs informāciju par izglītības jautājumiem var saņemt pa tālruni, ierodoties personīgi apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai arī iedzīvotājs var saņemt rakstisku atbildi (10 dienu laikā), ja iesniedz iesniegumu vai nosūta vēstuli izglītības pārvaldei ar sev interesējošu jautājumu.

Informācija iedzīvotājiem tiek sniegta arī avīzē ”Alsungas ziņas”  un Alsungas mājas lapā www.alsunga.lv

Arī šajā mācību gadā pašvaldība bez maksas nodrošina skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ.

Ar skolēnu autobusu maršrutiem un laikiem 2017./2018. mācību gadā iepazīties iespējams šeit

Alsungas vidusskolasskolēniem ir iespēja apmeklēt daudzveidīgas interešu izglītības programmas bez dalības maksas.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu var iepazīties šeit

 

Izglītojamo skaits 2017./2018. mācību gadā

Alsungas vidusskolā 2017./2018. mācību gadā mācās 119 skolēni.

1. klasē mācības uzsākuši 9 skolēni, bet vidusskolas klasēs 19 skolēni.

Alsungas Mūzikas un mākslas skolā savus talantus attīsta 69 audzēkņi.

Pirmsskolas izglītības iestādi novadā apmeklē 66 audzēkņi.

Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2017. gadā

N.p.k. Pulciņa nosaukums Klases Pulciņa vadītājs
1. Datorika 1.,2.,3.,4. V.Cīrule
2. Novadmācība 4.-6. L. Stašaite
3. Tautiskās dejas 1.-4. D.Martinova
4. Tautiskās dejas 5.-9. D.Martinova
5. Sporta pulciņš 2.-4. D. Siliņa
6. Sporta pulciņš 5.-9. D. Siliņa
7. Eiropas klubs 8.-12. L.Stašaite      
8.

Diskusiju klubs ”No writing,just talking”.

6.-12. A.Sala
9. Parole”English” 1.-5. A.Sala