Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam tika apstiprināta 2015.gada 27.augusta domes sēdē ar lēmumu Nr.8

Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam

Atrodama interneta vietnē Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas publiskajā daļā

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_373