Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Paziņojums par Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam/Alsungas novada attīstības programmas 2015. - 2020. gadam un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Alsungas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Alsungas novada attīstības programmas 2015. - 2020. gadam un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektus.
Attīstības programmas izstrādātājs: Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306, tālr. 63351342, e-pasts: dome@alsunga.lv, www.alsunga.lv
Ilgtermiņa stratēģijas izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "AC Konsultācijas", Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048, tālrunis 67873810.
Vides pārskata izstrādātājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar SIA "Goldingen", Gaismas iela 3-14, Kuldīga, LV-3301, tālrunis 26633862, e-pasts projekti@goldingen.lv.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: līdz 2015. gada augustam.
Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai - līdz 2030. gadam, attīstības programmai - līdz 2020. gadam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Alsungas novada administratīvā teritorija.

Sabiedriskā apspriešana: Ar Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Alsungas novada attīstības programmas 2015. - 2020. gadam un Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 30.04.2015. līdz 09.06.2015. Alsungas novada domē, tās darba laikā un Alsungas novada domes mājas lapā www.alsunga.lv
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 2015. gada 27. maijā plkst. 18.00 Alsungas kultūras namā.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 09.06.2015. Alsungas novada domē tās darba laikā.

Alsungas novada attīstības programmas izstrādes grafiks 2015. gadam šeit: PDF fails
Alsungas novada attīstības programma 2015.- 2020. gadam 1. redakcija šeit: PDF fails
Alsungas novada iltspējīgas attīstības stratēģija 2015.- 2030. gadam 1. redakcija šeit: PDF fails
Alsungas novada domes lēmums par attīstības plānošanas dokumentu nodošanu sabiedriskai apspriešanai šeit: PDF fails
Vides pārskata kopsavilkums Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai šeit: PDF fails
Stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskats Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai šeit: PDF fails
Iebildumi un priekšlikumi par Alsungas novada attīstības plānošanas dokumentiem šeit: PDF fails
Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts šeit: PDF fails
Precizēta Alsungas novada attīstības programma 2015. - 2020. gadam:
Esošā situācija šeit: PDF fails
Stratēģiskā daļa šeit: PDF fails
Precizēta Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.- 2030. gadam šeit: PDF fails
Precizēts Vides pārskats šeit: PDF fails

Paziņojums par līdzdalības procesu.

Alsungas novada dome uzsāk attīstības plānošanu – Alsungas novada attīstības programmas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiks izstrādāts laikaposmā no 2013.gada februāra līdz 2013.gada decembrim.
Attīstības plānošanas mērķis ir noteikt Alsungas novada attīstības stratēģiskos mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot atbildīgos un sadarbības partnerus uzdevumu realizēšanai un identificējot finanšu resursus mērķu sasniegšanai.
Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2014. – 2020.gads. Sabiedrības iespējas līdzdarboties: dalība darba grupās, sabiedriskajās un publiskajās apspriešanās, kā arī dalība sabiedriskās domas aptaujās.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 28.02.2013. pie Alsungas novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Māras Šmidbergas pa telefonu 63351396, m.20270718 vai e-pastu: maraspasts@inbox.lv, vai arī personīgi Alsungas novada domē Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas novads, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Alsungas novada domes mājaslapā www.alsunga.lv, kā arī nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

Ar Alsungas novada attīstības programmas izstrādes vadības grupas sanāksmes 04.04. 2013. materiāliem varat iepazīties šeit: PDF fails
Alsungas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus skatīt šeit: PDF fails
Pārskatu par Alsungas pagastā būvniecībai nelabvēlīgajām teritorijām un pazemes ūdeņiem skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada ainavu klasifikāciju skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada apdzīvojuma struktūru skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada autoceļus skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada dabas mantojumu skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada derīgos izrakteņus skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada ielu un transporta shēmu skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada kultūras mantojumu skatīt šeit: PDF fails
Alsungas ciema vēsturisko ainavu mantojumu skatīt šeit: PDF fails

Grafiskā daļa:
Alsungas novada sasniedzamība, skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada tehniskā infrastruktūra, skatīt šeit: PDF fails
Alsungas novada ūdeņi, skatīt šeit: PDF fails
Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana 1. lpp., skatīt šeit: PDF fails
Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana 2. lpp., skatīt šeit: PDF fails
Esošās teritorijas izmantošana 1. lpp., skatīt šeit: PDF fails
Esošās teritorijas izmantošana 2. lpp., skatīt šeit: PDF fails
Alsungas un Almales ciema esošās teritorijas izmantošana, skatīt šeit: PDF fails
Alsungas un Almāles ciemu plānotā un atļautā teritorijas izmantošanas, skatīt šeit: PDF fails

 

Par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību un tirdzniecību gadatirgos pašvaldības noteiktajās publiskajās vietās

28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr.7/2014 IELU TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI ALSUNGAS NOVADĀ - šeit

24.08.2017. Saistošie noteikumi Nr.6/2017 Par Alsungas novada pašvaldības nodevām - šeit

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA VAI TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA IESNIEGUMS - šeit