Bāriņtiesa

Adrese: Pils ielā 1, Alsungas, Alsungas novadā, LV-3306
Tālrunis: 63351502
Fakss: 63351342
E-pasts: barintiesa@alsunga.lv

Darbinieki: Dina Kaminska - Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Darba laiks:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00- 17.00 (12.00-12.45 pusdienas pārtraukums)
piektdien 8.00-15.00
Ņemot vērā bāriņtiesas darba specifiku, iepriekš vēlams vienoties par konkrētu laiku
sazinoties pa tālruni 27830370.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās 13.00-17.00
Ceturtdienās 8.00-12.00

Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Bāriņtiesas locekļi: Ilze Bloka, Vineta Ķine

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

 • aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;
 • informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu
 • bērnam un par personas sodāmību Bāriņtiesu likuma 44.pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
 • pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

 

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz EUR 8537,

 • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā,
 • Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas),
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus,
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem,
 • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu,
 • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā,
 • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā,
 • Sagatavo dokumentu projektus.

Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38
 • par darījuma apliecināšanu – EUR 7,11
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18,50
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34,15
 • par pilnvaras sagatavošanu- EUR4,27
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2,85
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 2,85
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 par katru lappusi
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 par katru lappusi
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0,43 par katru lappusi
 • par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7,11
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4,27
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4,27 par katru lappusi.