Muzeja ieejas mezgla pārbūve informācijas centra izveidei

 

Publikācijas datums

2017. gada 27. decembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/6/INTERREG

Paredzamā iepirkuma priekšmets

’Muzeja ieejas mezgla pārbūve informācijas centra izveide "

CVP kods

4500000-7

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 2018. gada 17. janvārim plkst. 11.00

Vērtēšanas kritēriji

 Saimnieciski visdevīgākais piedāvājums -zemākā cena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Pielikumi - šeit 

                  šeit

                 šeit 

Jautājumi un atbildes

Sakarā ar to, ka 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā ‘’Par valsts sociālo apdrošināšanu” lūdzam pretendentus ņemt vērā likuma grozījumus un ņemt vērā šī brīža spēkā esošo sociālā nodokļa likmi, t.i.24.09%.

Jautājums
Nolikuma 9.4.7. punktā teikts, ka Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 4. pielikumā noteiktajai formai.
taču šī forma neatbilst Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBn 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtības" 5. pielikumā noteikto lokālās tāmes formu. (ir izdalīti atsevišķi Materiālu, būvgružu transporta izdevumi) . Jautājums. Vai finanšu piedāvājumā ir jāizdala atsevišķi materiālu, būvgružu izmaksas?

Atbilde
Lūdzam Jums ņemt vērā šī brīža būvnormatīvus .Un tā kā pēc 5. pielikuma nav jāizdala atsevišķi materiālu un būvgružu izmaksas. Tad arī finanšu piedāvājumā nav jāizdala atsevišķi.
Ailē jābūt būtu kā 5. pielikumā( LBN 501-17):
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit 

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi

Publikācijas datums

2017. gada 15. decembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/5/ERAF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi"

CVP kods

45260000-7

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 2018. gada 22. janvāris plkst. 13.00

Vērtēšanas kritēriji

 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - zemākā cena

Pielikumi

Nolikums  - šeit

Pielikumi 

Dokuments 1 - šeit

Dokements 2 - šeit

Dokuments 3 - šeit

Dokuments 4.1. - šeit

                 4.2. - šeit 

                 4.3. - šeit

                 4.4. - šeit

Dokuments 5 - šeit

Pils tāme - šeit

Apsekošana un inventarizācija - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums -šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

Degvielas iepirkums

 

Publikācijas datums

 17.11.2017

Iepirkuma metode

Atklāts konkurss 

Iepirkuma veids

Piegādes( pirkums)

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND-2017/4

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’

 

CVP kods

09100000-0

Piedāvājums iesniegšanas datums

 

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visdevīgākais piedāvājums -zemākā cena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums